Általános Szerződési Feltételek és a szerződés hatálya

1,1. A jelen Szabályzat 2018. július 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

1.2. Jelen általános szerződési feltételeket pdf formátumban is letöltheted, ide kattintva.

A megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthetsz le: http://get.adobe.com/reader.

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kátai Erika e.v által üzemeltetett, https://pcegyszeregy.hu és a https://pcegyszeregy.eu weboldalon és aldomainjeinelérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2. Kátai Erika e.v fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, oly módon, hogy az oldalon regisztrált felhasználókat a módosítás előtt legalább 30 naptári nappal, a módosításról értesíti. Az a felhasználó, aki a módosítás hatályba lépését követően belép a https://pcegyszeregy.hu és a https://pcegyszeregy.eu  oldalra, ezzel automatikusan elfogadja a módosított felhasználási és szerződési feltételeket.

2.3. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, és a Szabályzatban foglaltakra a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseit külön kikötés nélkül is figyelembe kell venni.

2.4. A weboldal üzemeltetője Kátai Erika e.v fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a weboldal üzemeltetője Kátai Erika e.v írásos hozzájárulása nélkül.

 

A webáruház üzemeltetője:

 

  • Név: Kátai Erika egyéni vállalkozó
  • Székhely, postacím: 1046 Budapest Erdősor út 7. 4/20
  • E-mail: info@pcegyszeregy.hu
  • Honlap: https://pcegyszeregy.hu
  • Adószám: 68118406-1-41
  • Nyilvántartási szám: 50578843.
  • A forgalmazó  alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.


A megrendelésre / vásárlásra vonatkozó feltételek

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon kihelyezett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint a weboldalon megadott adatainak kezeléséhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személy adatainak megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Kátai Erika e.v mint üzemeltető kizárja felelősségét, ha a Felhasználó más nevében, vagy más személy adataival vásárol / regisztrált illetve szolgáltatást igénybe vesz.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megrendelések, vásárlások fizetési határideje

4.1. A webáruházban jelenleg csak Banki átutalással való fizetési mód lehetséges

4.2. A megrendelést követően egy automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn négy azaz 4 naptári nap fizetési határidő szerepel, ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, abban az esetben a következő munkanap a fizetési határidő. Ha a befizetés a fizetési határidő napján 14:00 óráig nem érkezik meg, az üzemeltető további 6 munkanap türelmi időt biztosít, ezen időszak alatt 3 alkalommal, 2 naponta fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén 14:00 óráig sem kerül rendezésre a díj. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető megrendelőket teljesen és véglegesen kizárja a https://pcegyszeregy.hu és http://pcegyszeregy.eu vásárlóinak köréből.

A megrendelő elállással kapcsolatos jogai

5.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó/Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

5.4  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót/Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.6  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

5.7. Az (5.6.) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált csere alkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

5.8  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.9  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót/Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.10  Felhasználó/Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.11  Felhasználó/Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

5.12  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.13  Felhasználó/Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.14  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó/Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.15  Amennyiben Felhasználó/Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó/Megrendelő Szolgáltató részére.

5.16  Felhasználónak/Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót/Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó/Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.17   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 .

5.18  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF 

5.19. A forgalmazó nem kínál  pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

5.20. A tanfolyamok anyagainak lejátszásához szükséges számítógépet a megrendelőnek kell beszereznie. Azokat az alkalmazásokat amelyek a lejátszáshoz “mp3″ „mp4” illetve olvasáshoz “pdf”  “doc” “xls” stb. szükségesek  ezek beszerzéséről, és telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

Záró és vegyes rendelkezések

A szerződő felek megállapodnak abban és ezt rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

 

Pin It on Pinterest

Share This